ALV 21 juli 2016

Voor en door leden

Op 28 juni jl. werd een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Op de agenda stond onder andere de vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. Om dit ter stemming te kunnen brengen moest minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Omdat dit quorum niet werd behaald, werd een extra ALV gehouden op 21 juli om 11 uur op het kantoor van High Tech NL. Deze vergadering had geen quorum, zodat het besluit alsnog geldig kon worden genomen.

Kort samengevat zijn de statuten op de volgende punten gewijzigd:

  • vereenvoudiging van de statuten van 13 naar 7 bladzijden, met in acht neming van de wettelijke vereisten (zoals ten minste één ALV per jaar)
  • verwijdering bepaling programmaraad
  • verbetering opzegtermijn lidmaatschap
Delen: